ប្រៀបធៀប វិធី សាស្ត្រ ផ្សេង គ្នា ទៅ នឹង ការ អប់រំ កុមារភាព នៅ ក្មេង 

ខណៈ ដែល កម្ម វិធី ទារក និង សាលា មុន សាលា ស្ទើរ តែ ទាំង អស់ សង្កត់ ធ្ងន់ លើ ភាព សប្បាយ រីករាយ និង ការ លេង មិន មែន ការ សប្បាយ និង ការ លេង ទាំង អស់ គឺ ស្មើ គ្នា នោះ ទេ ។ ការ ស្រាវជ្រាវ ពី ហាវ៉ដ និង បទ ពិសោធន៍ ដ៏ ទូលំទូលាយ នៅ ប្រទេស ហ្វាំងឡង់ បាន បង្ហាញ ថា ការ សម្តែង ដែល មាន រចនា សម្ព័ន្ធ ដែល ដឹក នាំ ដោយ គ្រូ ដែល មាន គុណ សម្បត្តិ បង្ហាញ នូវ លទ្ធ ផល រៀន សូត្រ ដ៏ ល្អ បំផុត សម្រាប់ កុមារ ។