តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀន KIPINÄ

STEP 1 

 

ទៅ រៀន នៅ សាកល វិទ្យាល័យ ហើយ ទទួល បាន សញ្ញាប័ត្រ

STEP 2 


វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសក្រោយឧត្តមសិក្សានៅ FINNISH PEDAGOGY តាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យ HÄME - FINLAND

STEP 3 


បញ្ចប់សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សា KIPINÄ គំរោងមេរៀន កម្មវិធី និង APPS

STEP 4  


ត្រូវ បាន ណែនាំ អស់ រយៈ ពេល ប្រាំមួយ ខែ ខណៈ ដែល អ្នក កែ លម្អ ជំនាញ របស់ អ្នក

STEP 5 


បញ្ចប់ CPD ប្រចាំ ឆ្នាំ (បន្ត ការ អភិវឌ្ឍ វិជ្ជាជីវៈ) ដើម្បី រក្សា វិញ្ញាបនបត្រ