បើ អ្នក មាន ពេល វេលា យើង មាន វីដេអូ ។ សូមរីករាយទស្សនាសាលារៀនរបស់យើងខ្លះ