ភាព ឯកជន របស់ អ្នក គឺ សំខាន់ ចំពោះ យើង យ៉ាង ខ្លាំង ។
វា គឺ ជា គោល នយោបាយ របស់ Kipinä ក្នុង ការ គោរព ភាព ឯក ជន របស់ អ្នក ទាក់ ទង នឹង ព័ត៌មាន ណា មួយ ដែល យើង អាច ប្រមូល នៅ ពេល ប្រតិបត្តិ ការ គេហទំព័រ របស់ យើង ។ គោលនយោបាយភាពឯកជននេះអនុវត្តចំពោះ https://www.kipinakids.com និង https://www.kipinakids.com (នៅទីនេះ "ពួកយើង", "we", ឬ "https://www.kipinakids.com") ។ យើង គោរព ភាព ឯកជន របស់ អ្នក ហើយ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ ការពារ ព័ត៌មាន ដែល អាច កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែល អ្នក អាច ផ្ដល់ ឲ្យ យើង តាម រយៈ គេហទំព័រ ។ យើង បាន អនុម័ត គោល នយោបាយ ឯក ជន ភាព នេះ ( " គោល នយោបាយ ភាព ឯក ជន " ) ដើម្បី ពន្យល់ ពី ព័ត៌មាន អ្វី ដែល អាច ត្រូវ បាន ប្រមូល នៅ លើ វែបសាយត៍ របស់ យើង របៀប ដែល យើង ប្រើ ព័ត៌មាន នេះ និង នៅ ក្រោម កាលៈទេសៈ អ្វី ដែល យើង អាច បង្ហាញ ព័ត៌មាន ទៅ កាន់ ភាគី ទី បី ។ គោលការណ៍ ភាព ឯកជន នេះ អនុវត្ត តែ ចំពោះ ព័ត៌មាន ដែល យើង ប្រមូល តាម រយៈ គេហទំព័រ និង មិន អនុវត្ត ចំពោះ ការ ប្រមូល ព័ត៌មាន របស់ យើង ពី ប្រភព ផ្សេង ទៀត ទេ ។

គោលការណ៍ ភាព ឯកជន នេះ រួម ជាមួយ នឹង លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ ដែល បាន បង្ហោះ នៅ លើ គេហទំព័រ របស់ យើង ដែល បាន កំណត់ ច្បាប់ និង គោល នយោបាយ ទូទៅ ដែល គ្រប់ គ្រង ការ ប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ របស់ អ្នក ។ អាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅពេលដែលចូលទៅកាន់ Website របស់យើង, អ្នកអាចនឹងត្រូវបានទាមទារដើម្បីយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែម.

អ្នកទស្សនាគេហទំព័រ
ដូច អ្នក ប្រតិបត្តិ វែបសាយត៍ ភាគ ច្រើន ដែរ Kipinä ប្រមូល ព័ត៌មាន ដែល មិន មាន អត្តសញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន នៃ ប្រភេទ ដែល កម្មវិធី រុករក បណ្ដាញ និង ម៉ាស៊ីន បម្រើ ជា ទូទៅ អាច ប្រើ បាន ដូច ជា ប្រភេទ កម្មវិធី រុករក ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ភាសា ការ កំណត់ វែបសាយត៍ និង កាល បរិច្ឆេទ និង ពេល វេលា នៃ ការ ស្នើ សុំ របស់ អ្នក ទស្សនា នីមួយៗ ។ គោល បំណង របស់ Kipinä ក្នុង ការ ប្រមូល ព័ត៌មាន ដែល មិន មែន ជា ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន គឺ ដើម្បី យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី របៀប ដែល ភ្ញៀវ របស់ Kipinä ប្រើ គេហទំព័រ របស់ ខ្លួន ។ ពី ពេល មួយ ទៅ ពេល មួយ Kipinä អាច នឹង ចេញ ផ្សាយ ព័ត៌មាន ដែល មិន មែន ជា អត្ត សញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ការ សរុប ឧ. ដោយ ការ បោះ ពុម្ព របាយការណ៍ អំពី និន្នាការ ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ វែបសាយត៍ របស់ ខ្លួន ។
Kipinä ក៏ ប្រមូល ព័ត៌មាន ដែល មាន សក្តានុពល សម្គាល់ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដូច ជា Internet Protocol (IP) អាសយដ្ឋាន សម្រាប់ ចូល ទៅ ក្នុង អ្នក ប្រើប្រាស់ និង សម្រាប់ អ្នក ប្រើ ដែល បន្សល់ ទុក នូវ មតិ យោបល់ នៅ លើ ការ បង្ហោះ លើ ប្លុក ។ Kipinä បាន បង្ហាញ តែ អាសយដ្ឋាន IP របស់ អ្នក ប្រើ និង អ្នក អត្ថាធិប្បាយ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ក្រោម កាលៈទេសៈ ដូច គ្នា ដែល វា ប្រើ និង បង្ហាញ ព័ត៌មាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដូច ដែល បាន រៀបរាប់ ខាង ក្រោម ។

ការប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់-ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
អ្នក ទស្សនា មួយ ចំនួន ទៅ កាន់ គេហទំព័រ របស់ Kipinä ជ្រើស រើស ធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ Kipinä តាម វិធី ដែល តម្រូវ ឲ្យ Kipinä ប្រមូល ព័ត៌មាន ដែល មាន អត្ត សញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ ចំនួន និង ប្រភេទ ព័ត៌មាន ដែល Kipinä ប្រមូល គឺ អាស្រ័យ ទៅ លើ លក្ខណៈ នៃ អន្តរកម្ម ។ ឧទាហរណ៍ យើង សូម ឲ្យ អ្នក ទស្សនា ដែល ជាវ កញ្ចប់ ព័ត៌មាន ដើម្បី ផ្តល់ ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ និង អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល និង ឆ្លើយ សំណួរ ដែល ទាក់ទង ផ្សេង ទៀត ។

សន្តិសុខ
សុវត្ថិភាព នៃ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ អ្នក គឺ សំខាន់ ចំពោះ យើង ប៉ុន្តែ សូម ចងចាំ ថា គ្មាន វិធីសាស្ត្រ នៃ ការ បញ្ជូន តាម អ៊ីនធឺណិត ឬ វិធីសាស្ត្រ នៃ ការ ផ្ទុក អេឡិចត្រូនិច មាន សុវត្ថិភាព ១០០% ឡើយ ។ ខណៈ ដែល យើង ខិតខំ ប្រើ មធ្យោបាយ ដែល អាច ទទួល យក បាន ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី ការពារ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក យើង មិន អាច ធានា នូវ សុវត្ថិភាព ដាច់ខាត របស់ វា បាន ទេ។

តំណ ទៅ តំបន់ ខាង ក្រៅ
សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅតំបន់ខាងក្រៅដែលមិនដំណើរការដោយយើង។ ប្រសិន បើ អ្នក ចុច លើ តំណ ភ្ជាប់ ភាគី ទី បី អ្នក នឹង ត្រូវ បាន ដឹក នាំ ទៅ កាន់ គេហទំព័រ របស់ ភាគី ទី បី នោះ ។ យើង សូម ណែ នាំ យ៉ាង ខ្លាំង ដល់ អ្នក ឲ្យ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ គោល នយោបាយ និង លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ នៃ គ្រប់ គេហទំព័រ ដែល អ្នក ទស្សនា ។
យើង គ្មាន ការ គ្រប់ គ្រង និង មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មាតិកា គោល នយោបាយ ឯក ជន ឬ ការ អនុវត្ត នៃ គេហទំព័រ ផលិត ផល ឬ សេវា របស់ ភាគី ទី បី ណា មួយ ឡើយ ។

ការនិយាយ

https://www.kipinakids.com may use Google AdWords for remarketing.
https://www.kipinakids.com uses the remarketing services to advertise on third party websites (including Google) to previous visitors to our site. It could mean that we advertise to previous visitors who haven’t completed a task on our site, for example using the contact form to make an enquiry. This could be in the form of an advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network. Third-party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on someone’s past visits. Of course, any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and Google’s privacy policy.
You can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Preferences page, and if you want to you can opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings or permanently using a browser plugin.

ស្ថិតិ ដែល បាន ប្រមូល ផ្តុំ
Kipinä អាច ប្រមូល ស្ថិតិ អំពី ឥរិយាបថ របស់ ភ្ញៀវ ទៅ កាន់ គេហទំព័រ របស់ ខ្លួន ។ Kipinä អាច បង្ហាញ ព័ត៌មាន នេះ ជា សាធារណៈ ឬ ផ្តល់ ព័ត៌មាន នេះ ដល់ អ្នក ដទៃ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ Kipinä មិន បាន បង្ហាញ ព័ត៌មាន អត្ត សញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ទេ ។

ខូគី
ដើម្បី ចំរាញ់ និង ធ្វើ ឲ្យ បទពិសោធន៍ អនឡាញ របស់ អ្នក បាន ល្អ ឥត ខ្ចោះ Kipinä អាច នឹង ប្រើ "Cookies" បច្ចេកវិទ្យា និង សេវាកម្ម ស្រដៀង គ្នា ដែល ផ្ដល់ ដោយ អ្នក ដទៃ ដើម្បី បង្ហាញ មាតិកា ផ្ទាល់ ខ្លួន ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម សមរម្យ និង រក្សា ទុក ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត របស់ អ្នក នៅ លើ កុំព្យូទ័រ របស់ អ្នក។
ខូគី គឺ ជា ខ្សែ អាត់ នៃ ព័ត៌មាន ដែល គេហទំព័រ ហាង នៅ លើ កុំព្យូទ័រ របស់ ភ្ញៀវ ហើយ ថា កម្មវិធី រុករក របស់ ភ្ញៀវ ផ្តល់ ទៅ គេហទំព័រ រាល់ ពេល ដែល អ្នក ទស្សនា ត្រឡប់ មក វិញ ។ Kipinä ប្រើ cookies ដើម្បី ជួយ Kipinä កំណត់ អត្តសញ្ញាណ និង តាមដាន ទស្សនិកជន ការ ប្រើ ប្រាស់ https://www.kipinakids.com និង ចំណង់ចំណូលចិត្ត ចូល គេហទំព័រ របស់ ពួក គេ។ អ្នក ទស្សនា Kipinä ដែល មិន ចង់ ឲ្យ ខូគី ដាក់ នៅ លើ កុំព្យូទ័រ របស់ ពួក គេ គួរ តែ កំណត់ កម្មវិធី រុក រក របស់ ពួក គេ ដើម្បី បដិសេធ ខូគី មុន ពេល ប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ របស់ Kipinä ជាមួយ នឹង ការ ថយ ចុះ ដែល លក្ខណៈ ពិសេស ជាក់លាក់ នៃ គេហទំព័រ របស់ Kipinä អាច នឹង មិន ដំណើរ ការ បាន ត្រឹម ត្រូវ ដោយ គ្មាន ជំនួយ ពី ខូគី ។
ដោយ បន្ត រុករក វែបសាយត៍ របស់ យើង ដោយ មិន ផ្លាស់ ប្តូរ ការ កំណត់ ខូគី របស់ អ្នក អ្នក នៅ ទី នេះ ទទួល ស្គាល់ និង យល់ ព្រម ចំពោះ ការ ប្រើប្រាស់ ខូគី របស់ Kipinä ។

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន
ទោះបី ជា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ភាគ ច្រើន ទំនង ជា តូច ក៏ ដោយ គីពីនណា អាច ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ ឯក ជន របស់ ខ្លួន ពី ពេល មួយ ទៅ ពេល មួយ និង នៅ ក្នុង ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន តែ មួយ គត់ របស់ គីពីនណា ។ Kipinä លើក ទឹក ចិត្ត ភ្ញៀវ ឲ្យ ពិនិត្យ មើល ទំព័រ នេះ ជា ញឹកញាប់ សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ណា មួយ ទៅ លើ គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន របស់ ខ្លួន ។ ការ បន្ត ប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ នេះ បន្ទាប់ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ណា មួយ ក្នុង គោល នយោបាយ ឯក ជន នេះ នឹង ក្លាយ ជា ការ ទទួល យក របស់ អ្នក ចំពោះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បែប នេះ ។